HigiMag foloseste Cookies. Prin continuarea navigarii sau prin inchiderea notificarii va dati acordul.

Regulamente campanii Higimag.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE REDUCERI HIGIMAG

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI DE REDUCERI

1.1. Organizatorul campaniei de reduceri (denumită în cele ce urmează “Campania de reduceri Higimag”) este SC Ace Distribution S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. Ana Aslan nr. 18/3, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2798/2013, CUI: RO32231046.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta Campanie de reduceri, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

1.3. Regulamentul campaniei de reduceri este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.higimag.ro, precum și la sediul societatii in loc. Baciu, str Molidului nr 3, jud Cluj.

1.4. Participanţii la Campania de reduceri Higimag sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 8 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL, DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI DE REDUCERI HIGIMAG

2.1. Prezenta Campanie de reduceri se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Campania poartă denumirea Campania de reduceri Higimag.

2.3. Campania se desfăşoară în mediul online prin site-ul www.higimag.ro.

2.4. După data încheierii Campaniei de reduceri, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.higimag.ro.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI DE REDUCERI HIGIMAG

3.1. Obiectul Campaniei de reduceri Higimag îl reprezintă acordarea de discounturi la plasarea comenzilor online prin intermediul site-ului https://higimag.ro astfel:

- la finalizarea primei comenzi pe www.higimag.ro in valoare de minim 150 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus) cumparatorul va primi un cupon de reducere de 10% la plasarea urmatoarei comenzi in valoare minima de 100 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus);

- la finalizarea a cinci comenzi pe www.higimag.ro cu o valoare totala cuprinsa intre 800-1499 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus) cumparatorul va primi un cupon de reducere de 5% la plasarea urmatoarei comenzi in valoare minima de 100 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus);

- la finalizarea a cinci comenzi pe www.higimag.ro cu o valoare totala cuprinsa intre 1500-1999 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus) cumparatorul va primi un cupon de reducere de 6% la plasarea urmatoarei comenzi in valoare minima de 100 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus);

- la finalizarea a cinci comenzi pe www.higimag.ro cu o valoare totala peste 2000 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus) cumparatorul va primi un cupon de reducere de 8% la plasarea urmatoarei comenzi in valoare minima de 100 lei (fara TVA si fara costul transportului inclus);

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. La campanie pot participa doar utilizatorii care au plasat comenzi conform art. 3.1 al prezentului Regulament si care au user creat pe www.higimag.ro.

4.2. Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil.

4.3. La Campanie nu sunt incluse produsele si pachetele de produse care participa in alte campanii de reduceri valabile la momentul aplicarii cuponului de reducere.

4.4. Codurile de pe cupoanele de reducere sunt valabile 15 zile calendaristice de la data trimiterii prin email de catre Organizator catre client.

4.5. Codurile de pe cupoanele de reducere pot fi folosite doar o singura data.

4.6. Costul transportului nu este inclus în campanie.

SECŢIUNEA 5. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI DE REDUCERI HIGIMAG

5.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reduceri Higimag, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin afişare în sediul şi pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii:

a.) în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;

b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;

c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei de reduceri Higimag.

5.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania de reduceri Higimag va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

5.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei de reduceri Higimag din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

5.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

6.1. Organizatorul Campaniei are obligația de a asigura protecția legală a acestor date. Datele cu caracter personal utilizate în cadrul acestei Campanii de reducere nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

7.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

7.2. Prezenta campanie de reduceri se desfaşoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 9. LITIGII ŞI FRAUDE

9.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie de reduceri Higimag”, sau la adresa de e-mail: contact@higimag.ro, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.

9.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Legea aplicabilă este legea română.

10.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

10.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.4. Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 15/04/2019.

 

ORGANIZATOR

 SC Ace Distribution S.R.L.